Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Sesji Rady Miejskiej - VII kadencja

XLII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Uprzejmie zapraszam na XLII Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 roku o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu  Miejskiego, Al. Powstańców  Wielkopolskich 14.

 

Proponowany porządek obrad

 

I             Otwarcie.

II            Przyjęcie porządku obrad.

III           Przyjęcie protokołu z XXXIX, XL Sesji Rady Miejskiej.

IV           Sprawozdanie z działalności  Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V            Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań  podejmowanych w okresie od XXXVIII do XLII Sesji Rady Miejskiej.  

VI           Interpelacje i wnioski radnych.

  

VII  Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
 2. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 3. wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski jednego udziału spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.,
 4. zmiany uchwały nr XXX/349/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia Gminie Ostrów Wielkopolski pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Rozwiązanie komunikacyjne ulicy Wylotowej z węzłem „Pruślin”,
 5. zmiany uchwały nr XXV/297/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym,
 6. zatwierdzenia taryf WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.,
 7. „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2018-2022”,
 8. zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
 9. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Zduńskiej,
 10. nadania nazwy ulicy w Ostrów Wielkopolskim, w rejonie ulicy Leszczynowej,
 11. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza 2a,
 12. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza 2a,
 13. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, 
 14. przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w latach 2017 – 2019”,
 15. zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok,
 16. rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89.

VIII        Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

IX          Wolne wnioski i informacje.

X           Zakończenie obrad.                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

/Marian Herwich/                                                                                                                                

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet