Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Sesji Rady Miejskiej - VII kadencja

XLIII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

 Uprzejmie zapraszam na XLIII Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 27 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu  Miejskiego, Al. Powstańców  Wielkopolskich 14.

   

Proponowany porządek obrad

 I           Otwarcie.

II           Przyjęcie porządku obrad.

III          Przyjęcie protokołu z XLI, XLII Sesji Rady Miejskiej.

IV          Sprawozdanie z działalności  Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V           Sprawozdanie z realizacji w latach 2015 – 2016 „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Ostrów Wielkopolski na lata 2015 – 2018”.

VI          Interpelacje i wnioski radnych.

 

 VII  Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
 2. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 3. ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,
 4. Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
 5. uchwały budżetowej na 2018 rok,
 6. niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski i jej jednostkom organizacyjnym,
 7. dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski instrumentem płatniczym,
 8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Topolowej,
 9. ustanowienia Stypendium im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz zasad udzielania stypendiów dla uczniów,
 10. zmiany uchwały nr XL/482/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2017 roku w sprawie ustalenia cen za korzystanie z hali lodowiska z funkcją rolkowiska w Parku 600 – lecia w Ostrowie Wielkopolskim,  
 11. zmiany uchwały nr XXXIII/391/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia cen za korzystanie z Basenu Miejskiego zmienionej uchwałą nr XXXVII/440/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/391/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia cen za korzystanie z Basenu Miejskiego,
 12. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w 2018 roku,
 13. zmiany Uchwały Nr VI/71/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia programu Ostrowska Karta Seniora,
 14. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok,
 15. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok,

  

VIII        Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

IX           Wolne wnioski i informacje.

X            Zakończenie obrad.                                                                                

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

  / ... /                                                                               

Marian Herwich                                                                                                        

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet