Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Sesji Rady Miejskiej - VII kadencja

XXII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Uprzejmie zapraszam na XXII  Sesję Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie  się  w  dniu 30 maja     2016  roku  o  godz. 9.oo  w  sali  sesyjnej  Urzędu  Miejskiego,  Al. Powstańców  Wielkopolskich 14.

 

Porządek obrad

 

I     Otwarcie.

II    Przyjęcie porządku obrad.

III   Przyjęcie protokołu z  XXI Sesji Rady Miejskiej.

IV   Sprawozdanie z działalności  Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V     Interpelacje i wnioski radnych.

 

VI  Podjęcie uchwał  w sprawie:

 

1)  zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

2)  zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,

3)  emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu,

4)  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim,

5)  zmian w Statucie Gminnej Rady Seniorów w Ostrowie Wielkopolskim  stanowiącym załącznik  do uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr L/483/2014 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów,

6)  zmiany uchwały nr XX/224/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2016 roku,

7)  przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu zadania publicznego pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 11 – ul. Wrocławskiej z drogami kategorii gminnej ul. Sadową i Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim”,

8)  wyrażenia zgody na podział nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wiejskiej i przeznaczenia wydzielonej działki do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym.

 

VII       Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

VIII      Wolne wnioski i informacje.

IX         Zakończenie obrad.                                                                         

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 Lech Topolan                                                                                                        

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet