Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Sesji Rady Miejskiej - VII kadencja

X Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Uprzejmie zapraszam na X  Sesję Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie  się w    dniu    29 czerwca      2015  roku    (poniedziałek)  o  godz. 9.oo  w  sali   sesyjnej Urzędu  Miejskiego,  Al. Powstańców  Wielkopolskich 14.

Porządek obrad
I      Otwarcie.
II     Przyjęcie porządku obrad.
III    Przyjęcie protokołu z  IX Sesji Rady Miejskiej.
IV    Sprawozdanie z działalności  Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
V     Interpelacje i wnioski radnych.
VI  Podjęcie uchwał  w sprawie:
1)  zatwierdzenia  sprawozdania finansowego  miasta  Ostrowa Wielkopolskiego  za  2014   
     rok, sprawozdania rocznego Prezydenta Miasta  z wykonania budżetu  Miasta Ostrowa
     Wielkopolskiego za 2014 rok,
     a) przedstawienie  sprawozdania   rocznego Prezydenta  Miasta  z  wykonania  budżetu
         Miasta  Ostrowa Wielkopolskiego za 2014 rok  wraz   z  informacją  o stanie  mienia 
        Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
     b) przedstawienie sprawozdania finansowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2014  
         rok,
     c) przedstawienie   opinii   Regionalnej  Izby   Obrachunkowej  o  przedłożonym  przez   
         Prezydenta  Miasta  Ostrowa Wielkopolskiego  sprawozdaniu  z  wykonania budżetu
        Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za 2014 rok  wraz  z  informacją o stanie mienia
         komunalnego,
     d) zapoznanie  się   z  opiniami komisji merytorycznych w sprawie wykonania  budżetu
          miasta,
     e) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej,
     f) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o  wniosku Komisji Rewi-
   zyjnej,
      g) dyskusja,
2) absolutorium dla Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2014 rok,
3)  zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
4)  zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
5)  emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu,
6)  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok  Samodzielnego Pu-
     blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w
     Ostrowie Wielkopolskim,
7)  wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
     dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
8)  wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na
     lata 2015-2020,
9)  przekształcenia Ośrodka Wsparcia – Domu Dziennego Pobytu działającym przy Miej-
     skim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim w Dzienny Dom „Se-
     nior-WIGOR” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 17,
10) zmiany uchwały nr XXVI/374/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 
     30 października 2008 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
     Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim,
11) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-
      WIGOR” w Ostrowie Wielkopolskim,
12) określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w
      dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
13) zaliczenia drogi w rejonie ul. Południowej do kategorii dróg gminnych,
14) powołania Zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądo-
      wych,
15) skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
16) skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1  w Ostrowie Wielkopolskim.
17) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożyt-
      ku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.
      3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo-
      lontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działal-
      ności statutowej tych organizacji,
18) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
      miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Wrocławskiej,
19) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Ostrowa
      Wielkopolskiego dla działek 13/2,14/2, 14/7 z obrębu 0105.
VII    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
VIII   Wolne wnioski i informacje.
IX      Zakończenie obrad.                                                                                   
     
 
 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej                     
                    /Lech Topolan/                                                                                                        
 
 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet