Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Sesji Rady Miejskiej - VII kadencja

XVI Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

 

Uprzejmie zapraszam na XVI Sesję Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie  się  w  dniu  30 grudnia  2015  roku o godz. 9.oo w sali  sesyjnej  Urzędu  Miejskiego,  Al. Powstańców  Wielkopolskich 14.

 

Porządek obrad

 

I      Otwarcie.

II     Przyjęcie porządku obrad.

III    Przyjęcie protokołu z  XIV Sesji Rady Miejskiej.

IV    Sprawozdanie z działalności  Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V      Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych w okresie od XIII do XVI Sesji Rady Miejskiej.

VI    Interpelacje i wnioski radnych.

 

VII  Podjęcie uchwał  w sprawie:

 

1)  zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

2)  zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

3)  ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015,

4)  poboru podatków i opłat w drodze inkasa,  

5)  zmiany uchwały nr XII/137/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad poboru i terminów płatności oraz zwolnień w 2016 roku,

6) Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

7)  uchwały budżetowej na 2016 rok,

8)  udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego,

9)  pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”,

10) udzielenia Gminie Ostrów Wielkopolski pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Rozwiązanie komunikacyjne ulicy Wylotowej z węzłem Pruślin”,

11) zmiany uchwały nr XLVII/459/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie Statutu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

12) ustanowienia w Ostrowie Wielkopolskim roku 2016 Rokiem Antoniego Kaliny,

13) zmiany załącznika do uchwały nr X/104/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29.06.2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,

14) zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim,

15) zaliczenia drogi w rejonie ul. Granicznej do kategorii dróg gminnych,

16) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek 6/4, 6/8, 7/3 i 8 z obrębu 0136.

 

VIII   Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

IX      Wolne wnioski i informacje.

X        Zakończenie obrad.                                                                                    

  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Lisiecki                                                                                                        

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet