Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Sesji Rady Miejskiej - VII kadencja

XXXIV Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Uprzejmie zapraszam na XXXIV Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 31 maja 2017 roku o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu  Miejskiego,  Al. Powstańców  Wielkopolskich 14.

 

Proponowany porządek obrad

I          Otwarcie.

II         Przyjęcie porządku obrad.

III        Przyjęcie protokołu z  XXXIII Sesji Rady Miejskiej.

IV       Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V        Interpelacje i wnioski radnych.

 

VI  Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1)      stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Magdaleny Kajewskiej,

2)      stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Mariusza Nowaka,

3)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

4)      zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

5)      zmiany uchwały nr L/644/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą nr XI/136/2011 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2011 roku,

6)      udzielenia z budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, 

7)      przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016 -2023,

8)      przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,

9)      zmiany Uchwały nr XXV/298/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego  z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy  lokalnym transportem zbiorowym,

10)    przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

11)    zmiany nazwy ulicy położonej w mieście Ostrowie Wielkopolskim,

12)    zmiany nazwy ulicy położonej w mieście Ostrowie Wielkopolskim.

 

VII      Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

VIII    Wolne wnioski i informacje.

IX       Zakończenie obrad.     

           

            W porządku obrad w punkcie VI pkt. 1 i 2 znajdują się projekty uchwał  w sprawie „stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Magdaleny Kajewskiej i stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Mariusza Nowaka”, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4100.16.2017.20 z dnia 18 maja 2017r., rada ma obowiązek wypowiedzenia się w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych. 

                                  

                                                                            

Przewodniczący Rady Miejskiej

/Jarosław Lisiecki/                                                                                                         

 

 

Ostrów Wielkopolski, 23.05.2017 r.

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet