Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Komisji Rady - VII kadencja

Komisja Budżetu i Finansów

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2017 roku (piątek) o godz.  14.00  w sali posiedzeń 332 III piętro  w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1)    Otwarcie.

2)    Przyjęcie porządku posiedzenia.

3)    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4)    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

5)     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

6)    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/221/2012 z 28.06.2012 r. Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia sposobu ich pobierania.

7)    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2017 roku.

8)    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków, znajdującego się na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

9)    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.

10) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

11) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/224/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.

12) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

13 )Zaopiniowanie projektów zarządzeń w sprawie:

       a)    wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kasprzaka,

       b)    wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kasprzaka,

       c)    wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Limanowskiego,

      d)    wydzierżawiania nieruchomości gruntowej położnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Górnej,

      e)    wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności 2,    

14) Wolne głosy i wnioski.

15) Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji

Łukasz Jędrzejak

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet