Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Komisji Rady - VII kadencja

Komisja Budżetu i Finansów

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 października  2016 roku (czwartek) o godz.  14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1) Otwarcie.

2) Przyjęcie porządku posiedzenia.

3) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4) Sprawozdanie z działalności oraz informacja o wynikach ekonomicznych instytucji kultury za   2015 rok - Muzeum Miasta, Biblioteka Publiczna, Ostrowskie Centrum Kultury.

5) Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego i planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa a art. 226 ust.3, za pierwsze półrocze 2016 roku.

6) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

7) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

8) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2017 roku.

9) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.

10)   Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zmianami) na rok 2017.

11) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu „Ostrowska Karta Przedsiębiorcy”.

12) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Ostrowskie Centrum Usług Wspólnych w Ostrowie Wielkopolskim oraz nadania jej statutu.

13) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Dobre Miejsce i czas na przedszkole dla nas” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna.  

14) Zaopiniowanie projektów zarządzeń w sprawie:

       a)    wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia z 31.10.2013 r. zawartej pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Świetlicowej 9 a   Ochotniczą Strażą Pożarną- Osiedle nr 5 „Pruślin” w Ostrowie Wielkopolskim,

       b)    przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki, zabudowanej garażami.

        c)   wniesienia aportu do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 71A.  

15)   Wolne głosy i wnioski.

16)   Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji

Łukasz Jędrzejak

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet