Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Komisji Rady - VII kadencja

Komisja Działalności Gospodarczej,Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu19 marca 2015 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1)       Otwarcie.

2)       Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3)       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

4)       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

5)       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LIII/526/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim.

6)       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego wykonywania zadań z zakresu egzekucji administracyjnej  należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski. 

7)      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

8)      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Odolanowskiej do kategorii dróg gminnych.

9)      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Promienistej do kategorii dróg gminnych.

10)    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w formie dotacji celowej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi nr 5318P ul. Wysocka w Ostrowie Wielkopolskim na odc. dł. ok. 650m”.

11)   Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w formie dotacji celowej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi nr 5311P ul. Grabowska w Ostrowie Wielkopolskim – przebudowa nawierzchni chodnika na odc.dł.ok.300 m”.

12)   Zaopiniowanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie:

a) wyrażenia zgody na podział nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kaliskiej i przeznaczenia wydzielonej działki do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym,

b) wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Strumykowej,

c) wynajęcia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Asnyka,

d) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Pieszej,

e) wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sowińskiego,

f) wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Brzozowej,

g) wynajęcia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. ks. Walentego Śmigielskiego,

h) wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Osiedle Robotnicze,

i) wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. gen. Sikorskiego,

j)  wynajęcia części nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. ks. Walentego Śmigielskiego i ul. dr Tadeusza Jankowskiego,

k) wydzierżawienia części nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulic Garncarskiej i  Zębcowskiej,

l)  przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Targowej, zabudowanej garażem,

ł)   wyrażenia zgody na podział nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie       Wielkopolskim przy ul. Śmigielskiego i przeznaczenia wydzielonych działek do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego.

13)   Informacja z realizacji wybranych inwestycji miejskich.

14)   Informacja na temat mieszkalnictwa komunalnego.

15)   Wolne głosy i wnioski.

16)   Zakończenie.                                            

 

Przewodniczący Komisji

Mariusz Leki                                                                                 

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet