Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Komisji Rady - VII kadencja

Komisja Budżetu i Finansów

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 marca 2015 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1) Otwarcie.

2) Przyjęcie porządku posiedzenia.

3) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

    miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

4) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

5) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LIII/526/2014 Rady

    Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody

    na zawarcie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski porozumienia w celu współdziałania

    jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć

    w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka

    regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim.

6) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej

    dotyczącego wykonywania zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

    z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Gminę Miasto Ostrów

    Wielkopolski. 

7) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju

    Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

8) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami

    bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrowa

    Wielkopolskiego w 2015 roku.  

9) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi

    Ostrowskiemu w formie dotacji celowej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi nr 5318           

    ul. Wysocka w Ostrowie Wielkopolskim na odc. dł. ok. 650m”.

10) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi

      Ostrowskiemu w formie dotacji celowej na zadania pod nazwą „Przebudowa drogi nr 5311P

       ul. Grabowska w Ostrowie Wielkopolskim- przebudowa nawierzchni chodnika na odc. dł. ok.

       300m”.

11) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Promienistej do

      kategorii dróg gminnych. 

12) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Odolanowskiej do

      kategorii dróg gminnych.          

13) Zaopiniowanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie:

    a) wyrażenia zgody na podział nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim

        przy ul. Kaliskiej i przeznaczenia wydzielonej działki do sprzedaży, w trybie

        bezprzetargowym,  

    b) wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy

        ul. Strumykowej,  

    c) wynajęcia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy

        ul. Asnyka,

    d) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy

        ul. Pieszej,

    e) wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy

        ul. Sowińskiego,  

     f) wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy

         ul. Brzozowej,

    g) wynajęcia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy

        ul. ks. Walentego Śmigielskiego,  

    h) wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy

        ul. Osiedle Robotnicze,  

     i) wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy

         ul. gen Sikorskiego,  

     j) wynajęcia części nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy

        ul. ks. Walentego Śmigielskiego i ul. dr Tadeusza Jankowskiego,

     k) wydzierżawienia części nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim

        w rejonie ulic Garncarskiej i Zębcowskiej,

     l) przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie

        Wielkopolskim przy ul. Targowej, zabudowanej garażem,

     ł) wrażenia zgody na podział nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie

        Wielkopolskim przy ul. Śmigielskiego i przeznaczenia wydzielonych działek do sprzedaży,

        w trybie przetargu nieograniczonego.        

14) Wolne głosy i wnioski.

15) Zakończenie.

                

Przewodnicząca Komisji

Milena Kowalska

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet