Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Komisji Rady - VII kadencja

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu

             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2016 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej  w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1)    Otwarcie.

2)    Przyjęcie porządku posiedzenia.

3)    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4)    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

5)    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

6)    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

7)    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

8)    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

9)    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2017 rok.

10) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2017 rok.

11) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/565/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady wynagrodzenia za pracę, zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, zmienionej uchwałą Nr XII/141/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/565/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 4 lutego 2010 roku   w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady wynagrodzenia za pracę, zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.    

12)  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy Hebanowej do ulicy Dębowej w Ostrowie Wielkopolskim.

13)  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie  Wielkopolskim, w rejonie ul. Krańcowej.

14)  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia w Ostrowie Wielkopolskim roku 2017 Rokiem Ochrony Przeciwpożarowej i Jubileuszu 150 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.

15)  Wolne głosy i wnioski.

16)  Zakończenie.

 

Przewodnicząca Komisji

Magdalena Waliszewska

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet