Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Komisji Rady - VII kadencja

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 października 2015 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1)     Otwarcie.

2)     Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3)     Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji.

4)     Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego i planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz informacji  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3, za pierwsze półrocze 2015 roku.

5)     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

6)       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

7)       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/273/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych w Ostrowie Wielkopolskim na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

8)       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Tęczowej do kategorii dróg gminnych.

9)       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”.

10)   Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej aglomeracji Ostrowa Wielkopolskiego.

11)   Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przygotowanie projektu uchwały ustalającej „ Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.

12) Zaopiniowanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie:

a)     przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych, położonych w Ostrowie Wielkopolski przy ul. Konopnickiej, zabudowanych garażami,

b)     przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych, położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Komuny Paryskiej, zabudowanych garażami,

c)      przeznaczenia do wydzierżawianie nieruchomości gruntowych, położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Mikołaja Kopernika, zabudowanych garażami,

d)     przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych, położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Osiedle Robotnicze, zabudowanych garażami,

e)     przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych, położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki, zabudowanej garażami,

f)       przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych, położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Dembińskiego, zabudowanych garażami,

g)     wynajęcia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Fryderyka Chopina,

h)     wyrażenia zgody na podział nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Osadniczej i przeznaczenia wydzielonej działki do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego,

i)        przeznaczenia do wynajmu lokali biurowych znajdujących się w budynku przy al. Powstańców Wielkopolskich 18,

j)        przeznaczenia do wynajmu garażu znajdujących się w budynku przy al. Powstańców Wielkopolskich 18. 

13) Informacja na temat Stadionu Miejskiego.

14) Wolne głosy i wnioski.

15) Zakończenie.           

 

Przewodniczący Komisji 

Mariusz Leki                          

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet