Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Komisji Rady - VII kadencja

Komisja Budżetu i Finansów

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 września 2015 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1)          Otwarcie.

2)          Przyjęcie porządku posiedzenia.

3)          Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4)       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.    

5)       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

6)       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku.

7)        Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości w 2016 roku.

8)        Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad poboru i terminów płatności w 2016 roku.

9)        Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/565/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady wynagrodzenia za pracę, zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.

10)     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.

11)     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

12)     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia  dotacji w 2015 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 

13)     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego             i o wolontariacie.

14)     Zaopiniowanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie:

a)     wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Siewnej,

b)     wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Osiedle Robotnicze,

c)      przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Dembińskiego, zabudowanej garażem.

d)     przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wiśniowej, w trybie bezprzetargowym

e)     przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Marii Szembekowej w trybie bezprzetargowym. 

14)     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/240/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28.02.2008 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej w mieście Ostrowie Wielkopolskim, jej poboru oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za pobór tej opłaty.

15)   Wolne głosy i wnioski.

16)   Zakończenie.

 

Przewodnicząca Komisji

Milena Kowalska

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet