Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Komisji Rady - VII kadencja

Komisja Budżetu i Finansów

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń 332 III piętro w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1)     Otwarcie.

2)     Przyjęcie porządku posiedzenia.

3)     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4)     Informacja o wynikach ekonomicznych: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej – Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Żłobka Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennego Domu „Senior-WIGOR”, Miejskiego Zarządu Dróg.

5)      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

6)      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

7)      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen za korzystanie z Basenu Miejskiego.

8)      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/71/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia programu Ostrowska Karta Seniora.

9)      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/416/2013 Rady Miejskiej  Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

10)    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w programie współpracy Gminy Miasto  Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami) na rok 2017.

11)   Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/138/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.

12)   Zapoznanie się z informacją dotyczącą raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2016 rok oraz ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2016 rok.

13)   Zaopiniowanie projektów zarządzeń w sprawie:

a)     przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Osiedle Robotnicze, zabudowanej garażem,

b)     przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość gruntową położoną w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Szczecińskiej w trybie przetargu nieograniczonego,

c)      wynajęcia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. 60 Pułku Piechoty,

d)     wydzierżawienia części nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Garncarskiej,

e)     wynajęcia – dotychczasowemu najemcy - nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sadowej,

f)       wynajęcia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Różanej i ul. Jesionowej,

g)     wydzierżawienia i wynajęcia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Topolowej,

h)     wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. gen. Sikorskiego,

i)       przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kopernika w trybie bezprzetargowym,

j)       przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej w trybie przetargu nieograniczonego,

k)      przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej w trybie przetargu nieograniczonego (2).  

14)  Wolne głosy i wnioski.

15)  Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji

Łukasz Jędrzejak

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet