Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Komisji Rady - VII kadencja

Komisja Budżetu i Finansów

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 lutego 2015 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1) Otwarcie.

2) Przyjęcie porządku posiedzenia.

3) Przyjęcie protokołów z dnia 18.12.2014r., 22.12.2014r., 26.01.2015r.

4) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

    miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

5) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

6) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług

    w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

    zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości

    opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

7) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/267/2012 Rady Miejskiej

    Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu

     utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Miasto Ostrów Wielkopolski.

8) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/277/2012 Rady Miejskiej

    Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie „Wieloletniego programu

     gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2013-

     2017”.  

9) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania

     jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka.  

10) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze

      przetargu  nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kaliskiej.

11) Zaopiniowanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie:

    a) przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie

        Wielkopolskim przy ul. Osiedle Robotnicze, zabudowanej garażami,   

    b) wyrażenia zgody na podział nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim

        przy ul. Śmigielskiego-Paderewskiego i przeznaczenia wydzielonych działek do sprzedaży

        w trybie przetargu nieograniczonego,   

    c) ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomościach położonych w Ostrowie

        Wielkopolskim przy ul. Harcerskiej.  

12) Wolne głosy i wnioski.

13) Zakończeni.

 

Przewodnicząca Komisji

Milena Kowalska

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet