Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Komisji Rady - VII kadencja

Komisja Budżetu i Finansów

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 roku (piątek)  o godz. 15.00 w sali posiedzeń nr  9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1.   Otwarcie.
 2.   Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3.   Przyjęcie protokołu z  poprzedniego posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/305/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2018 roku.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2018 roku.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dotacji w 2018r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/298/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym, zmienionej uchwałą nr XXXIV/401/17Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/298/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. 
 12. Zaopiniowanie projektu zarządzenia w sprawie:

  - wynajęcia terenów stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski dla lokalizacji pojemników na odzież używaną,

             -wynajęcia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Asnyka,

             -wydzierżawienia części nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulic Garncarskiej i Zębcowskiej,

             -przeznaczenia do wydzierżawienia-nieruchomości gruntowych, położonych  w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kaliskiej,

             -wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sowińskiego,

             -przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej  w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Osiedle Robotnicze, zabudowanej garażami,

             -przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim dz. 29/7, 173/12 obręb 0028 w trybie przetargu nieograniczonego,

             -przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowe położone w Ostrowie Wielkopolskim dz. 27/12, 27/14 obręb 0028 w trybie przetargu nieograniczonego.    

   13. Wolne głosy i wnioski.

   14. Zakończenie.

Przewodnicząca Komisji

   Milena Kowalska

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet