Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Komisji Rady - VII kadencja

Komisja Budżetu i Finansów

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2016 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1)       Otwarcie.

2)       Przyjęcie porządku posiedzenia.

3)       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4)       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta   Ostrów Wielkopolski na lata 2016-2022.

5)     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

6)     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

7)     Zaopiniowanie projektu w sprawie zaliczenia drogi w rejonie Osiedla „Pruślin” przebiegającej po działkach: 14/24, 14/25/ 31/27, 31/23, 31/24, 33/23, 48/2, 49/4, 85/5, 114/3,  115/4, 115/9, 128/2, 152/3, obręb 0207 i 12/6, 13/2, 66/2, 67/2, 69/2, 74/2, 75/4, 78/2, 79/2, 84/2, 210/4, 213/5, 213/8, 214/2, 215/5 obręb 0208 w Ostrowie Wielkopolskim, do kategorii dróg gminnych.   

8)     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

9)     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/198/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

10)Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

11)Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz częściowych zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12)Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

13)Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

14)Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Do pływania jeden krok” w ramach działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”  w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” współfinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – Ministerstwa Sportu i Turystyki.

15) Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie:

a)     wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej,

b)     wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kamienniej,

c)      wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Komuny Paryskiej,

d)     przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej , położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej, zabudowanej garażem,

e)      użyczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wysockiej,

f)       użyczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kilińskiego

g)     przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Bukowej, w trybie przetargu nieograniczonego.

h)     nabycia na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.

16) Wolne głosy i wnioski.

17) Zakończenie.

 

Przewodnicząca Komisji

Milena Kowalska

 

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet