Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Komisji Rady - VII kadencja

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2017 roku (czwartek) o godz. 14.00  w sali nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1.  Otwarcie.
 2.  Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4.  Prezentacja koncepcji hali widowiskowo-sportowej przy ul. Wojska Polskiego. 
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w formie dotacji celowej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi nr 5311 P ul. Grabowska w Ostrowie Wielkopolskim- budowa chodnika na odc. dł. ok. 600m”. 
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w formie dotacji celowej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi nr 5290P od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w Ostrowie Wielkopolskim z drogą nr 5285P w miejscowości Radłów na odc. dł. ok. 2150m”.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany gminnego programu rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji w Ostrowie Wielkopolskim.
 11.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Ostrowskiego części zadania publicznego wynikającego z programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” na rok 2017 przyjętego uchwałą nr 878/2017 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 4 maja 2017r. 
 12. Zaopiniowanie projektu zarządzenia w sprawie:

          a) przeznaczenia do wynajmu lokalu znajdującego się w budynku przy Al. Powstańców Wielkopolskich 18.   

          b) przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Żwirki, zabudowanych garażami.

          c) wniesienie aportu do Spółki Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. przy ul. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskiej.  

     13. Informacja dotycząca Parku Przemysłowego. 

     14. Wolne głosy i wnioski.

     15.  Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji

Alojzy Motylewski

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet